Vés al contingut

Què fem

Què fem

Programes

La nostra tasca es materialitza a través d'10 programes d'acció social a 13 províncies d'Espanya, a través dels quals acompanyem més de 40.000 persones cada any.

A més, els nostres programes de cooperació al desenvolupament i comerç just donen suport a més de 100.000 persones entre població directa i indirecta. Col·laborem amb entitats locals a 3 països d'Amèrica Llatina i amb més de 60 grups productors a Amèrica, Àsia i Àfrica.

Coneix els nostres programes

Educació

Brindem suport i eines a noies i nois, adolescents i joves perque continuïn els seus estudis i puguin tenir un futur amb més oportunitats.

Formació y ocupació

Oferim oportunitats formatives a joves per a que puguin millorar les competències necessàries per accedir a un lloc de feina.

Centres d'acollida

Acompanyem a menors i a joves tutelats/des i extutelats/des en el seu camí cap a una vida autònoma i independent.

Educació en valors

Promovem el compromís solidari de joves per a fomentar el seu pensament crític i el seu activisme social.

Prevenció de tecnoaddiccions

Sensibilitzem a les i els joves sobre l'ús saludable de la tecnologia per a reduir-ne els usos abusius

Persones amb addiccions

Treballem per a prevenir addiccions a substàncies o comportamentals i acompanyem a les persones en els seus processos de deshabituació i reinserció.

Personas privades i exprivades de llibertat

Volem donar resposta a les persones que estan o han estat privades de llibertat per aconseguir una inclusió real.

Personas migrants

Volem construir una societat inclusiva on totes les persones tinguin els mateixos drets i les mateixes obligacions.

Persones adultes

Desenvolupem itineraris formatius i tallers per afavorir la inserció laboral de persones de més de 30 anys.

Familias y Acceso a la vivienda

Facilitamos el acceso a una vivienda digna a personas solas y a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Programes
internacionals

Cooperació al desenvolupament

Donem suport a projectes que prioritzen l'atenció a menors i dones a l'Amèrica Llatina. També duem a terme accions de sensibilització amb la població espanyola.

Comerç just - Equimercado

El Comerç Just és una eina que ofereix un accés al mercat basat en unes regles més justes i equitatives, a nivell laboral i de consum, i possibilita el desenvolupament sostenible.

Informació actualizada el juliol de 2023